fbpx

Samochód w firmie – Kupno, leasing, a może wynajem?

Forma opodatkowania – Ryczałt czy KPiR, co wybrać?
24 czerwca 2019
Show all
samochod w firmie

Samochód w firmie to bardzo ważna i przydatna rzecz dlatego warto rozważyć w jaki sposób sfinansować jego posiadanie w firmie. Opcji jest kilka a do najważniejszych należą:

 • kupno samochodu na własność;
 • najem;
 • leasing.

Każda z tych form jest dostępna dla przedsiębiorcy i z każdej można korzystać. Kwestią otwartą jest sposób ujęcia każdej z tych form w kosztach działalności firmy. Poniżej pokrótce opisaliśmy skutki podatkowe jakie w 2019 roku weszły w życie na mocy zmian w ustawach podatkowych a dotyczą samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

AMORTYZACJA

Od 2019 roku obowiązuje nowy limit amortyzacji dla samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Obecnie wynosi on 150.000,00 PLN. Wynika on bezpośrednio z art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy PIT. „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość: 225.000,00 PLN – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356), 150.000,00 PLN – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Oznacza to, że w sytuacji gdy wartość początkowa pojazdu nie przekracza owych 150.000,00 PLN , odpis amortyzacyjny może być ujęty w kosztach podatkowych w całości. W przeciwnym wypadku należy zastosować proporcję.

Należy zaznaczyć, że limit 150.000,00 PLN dotyczy wartości brutto dla przedsiębiorców nie będących podatnikami VAT.

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają ustalony limit w wysokości 134.529,00 PLN netto (165.470,00 PLN brutto). Limit ten jest wyraźnie wyższy niż dla osób nie będących podatnikami a wynika z faktu, iż istnieje możliwość odliczenia 50% podatku VAT. Czyli na limit określony w ustawie składa się cena netto samochodu oraz 50% – nieodliczona część podatku VAT, którą możemy ująć w koszty.

Limit ten dotyczy tylko podatników VAT użytkujących samochód w sposób mieszany czyli częściowo prywatnie i częściowo służbowo. Natomiast dla osób, które są podatnikami VAT i którzy użytkują samochód wyłączenie w celach służbowych i tym samym odliczają 100% podatku VAT próg ten wynosi 150.000,00 PLN netto.

Należy zaznaczyć, że nowy, oodwyższony limit amortyzacji ma zastosowanie również do samochodów osobowych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2019 roku, pod warunkiem że do tego dnia nie zostały one w pełni zamortyzowane.

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

Nowelizacja ustawy wprowadziła ograniczenie dotyczące zaliczania w koszty podatkowe wydatków eksploatacyjnych ponoszonych na samochody osobowe, które wykorzystywane są także prywatnie. Chodzi m. in. o:

 • paliwo;
 • oleje i inne płyny eksploatacyjne;
 • części zamienne, w tym opony oraz serwis, przeglądy, naprawy;
 • opłaty parkingowe, autostradowe i inne wszelkie wydatki związane z użytkowaniem samochodu.

Sposób ujęcia wydatków eksploatacyjnych w kosztach firmy jest różny w zależności od sposobu wykorzystywania samochodu. I tak:

 • samochód wykorzystywany prywatnie i służbowo – limit 75% odliczenia kosztów oraz 50% odliczenia podatku VAT;
 • samochód wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej – brak limitu. 100% kosztów podlega odliczeniu oraz 100% podatku VAT.

Ustawodawca wprowadził niestety warunek odliczenia 100% kosztów i 100% podatku VAT. Warunkiem tym jest prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego (druk VAT-26) oraz stworzenie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie. Warunek ten dotyczy tylko zarejestrowanych czynnych podatników VAT.

W przypadku podatników zwolnionych z VAT nie określono, w jaki sposób przedsiębiorca powinien udowodnić wykorzystywanie pojazdu tylko dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie muszą oni prowadzić ewidencji, ale też muszą w jakiś sposób udowodnić podczas kontroli, że użytkują auto tylko dla celów firmowych.

W przypadku gdy opłaty eksploatacyjne są ujęte w racie leasingowej do kosztów podatkowych możemy uznać finansową część raty leasingu w całości lub w proporcji gdy wartość samochodu przewyższa 150.000,00 PLN oraz 75% tej części raty, która dotyczy opłat eksploatacyjnych.

W sytuacji gdy nie mamy informacji jaka część raty leasingowej dotyczy opłat eksploatacyjnych to wtedy 100% raty ujmujemy w kosztach – pamiętając jednocześnie o limicie.

UBEZPIECZENIE

W 2019 roku wprowadzono również zmianę odnośnie kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Otóż zgodnie z art. 23 w ust. 1 pkt 47ustawy PIT „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000,00 PLN pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Oznacza to, że w 2019 roku  wydatki poniesione na ubezpieczenie samochodu osobowego nie są objęte limitem 75% kosztów uzyskania przychodu, jak ma to miejsce w przypadku wydatków eksploatacyjnych i mozna ująć 100% wartości składki bez względu na wartość samochodu. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko i wyłącznie ubezpieczeń obowiązkowych.

W przypadku ubzpieczeń dobrowolnych takich jak AC przy zaliczaniu składki w koszty podatkowe należy kierować się limitem 150.000,00 PLN i w przypadku wartości samochodu przekraczającej limit składkę należy ująć proporcjonalnie.

leasing czy wynajem

RATY LEASINGOWE, Z UMÓW NAJMU I INNYCH O PODOBNYM CHARAKTERZE

Art. 23. ust. 1. pkt. 47a ustawy o PIT mówi, że „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000,00 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Oznacza to, że w przypadku leasingu, najmu i innych tego typu umów rownież mamy doczynienia z limitem takim samym jak w przypadku amortyzacji własnych samochodów.

W przypadku najmu wartość początkowa samochodu ustalana jest na podstawie umowy. Dlatego podczas jej podpisywania warto aby znalazła się w niej informacja o wartości wynjmowanego samochodu.

W sytuacji gdy umowa najmu jest krótkoterminowa i wynosi mniej niż 12 miesięcy to zgodnie z art. 23 ust. 5d ustawy o PIT do limitu opłat należy wziąć wartość pojazdu ustaloną dla celów ubezpieczenia.

Ponieważ leasingowanego samochodu nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz nie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych to do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć opłatę wstępną oraz raty leasingowe. Tutaj oczywiście w kosztach można wrzucić 100% tych opłat pod warunkiem, że samochód nie przekracza limitu. W przypadku przekroczenia należy się posłużyć proporcją jak w przypadku amortyzacji.

Limit natomiast nie dotyczy odsetek od rat kapitałowych, które bez względu na wartość początkową samochodu są kosztem uzyskania przychodu w całości.

Warto wspomnieć, że istnieje możliwość skorzystania dwukrotnie z limitu 150.000,00 PLN w przypadku leasingu. Raz podczas podpisywania umowy a drugi raz podczas wykupu leasngowanego samochodu.

Zgodnie z wytycznymi KAS wykup jest transakcją odrębną od samej umowy leasingu. Oznacza to, że limit należy stosować osobno dla każdej z tych transakcji.

Tym samym w sytuacji drogich samochodów raz korzystamy z limity podczas odpisywania rat leasingowych a drugi raz podczas wykupu samochodu. Wprowadzając wykupione auto do ewidencji środków trwałych i je amortyzując, za wartość początkową uznaje się cenę wykupu. Tym samym jeśli wartość ta nie przewyższa limitu to odpisy amortyzacyjne uznaje się w kosztach w całości. Nie ma tutaj znaczenia, ile zaliczylismy w kosztach w trakcie opłacania rat leasingowych.

Tym samym im leasingowane auto jest droższe a jego wykup wyższy, tym korzyść podatkowa z leasingu jest większa w porównaniu na przykład do umowy najmu czy zakupu samochodu na własność.

Na koniec warto zaznaczyć, że jezęli umowy leasingu zostały zawarte przed 01.01.2019 roku to pozostają one na starych zasadach, chyba że zostaną zmienione lub odnowione.

 

 PRYWATNY SAMOCHÓD WYKORZYSTYWANY DLA CELÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wartym zaznaczenia jest fakt, że wiele osób posiada własny, prywatny samochód i chciałaby go wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej.

W takie sytuacji  osoby, które nie są podatnikami czynnymi VAT będą mogły ująć w kosztach wydatki związane na przykład z zakupem paliwa, naprawami i innymi kosztami eksploatacyjnymi w wysokości 20% wartości tych wydatków.

Jak więc widać, w zakresie samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, sprawa ujmowania wydatków w kosztach podatkowych firmy nie jest jednolita. Bardzo wiele zależy od możliwości finansowych firmy, stopnia zapotrzebowania na flotę pojazdów oraz stopnia ich wykorzystania. Również fakt bycia lub nie podatnikiem VAT ma w tym przypadku wiele do powiedzenia. Dlatego w obecnej, skomplikowanej sytuacji związanej z samochodami osobowymi ważne jest odpowiednie skalkulowanie kosztów i korzyści w czym możemy Państwu pomóc.

 

1 Comment

 1. Damian pisze:

  Bardzo ciekawe wyjaśnienie problemu. Dziękujemy za taki artykuł i czekamy na więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *