fbpx

Pakiet „Polski Ład” – proponowane zmiany w zakresie podatku PIT

Księgowość pełna czy księgowość uproszczona?
Księgowość pełna i uproszczona – które rozwiązanie wybrać?
28 września 2021
Jak zmienić formę opodatkowania?
Zmiana formy opodatkowania – kiedy jest możliwa i jak ją przeprowadzić?
8 listopada 2021
Show all
Nowy Polski Ład, zmiany od 2022 roku

Obecnie procedowane są przepisy w zakresie zmian w ustawach podatkowych, zarówno PIT jak i CIT, które uchwalane są jako pakiet „Polskiego Ładu”. Zmiany zawarte w proponowanych przepisach wg opinii wielu ekspertów są największe, jakie mają miejsce od 1989 roku. Poniżej postaramy się hasłowo przedstawić najważniejsze z nich dotyczące jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) oraz spółek opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

„Polski Ład” – składka zdrowotna

Pierwszą i najważniejszą zmianą ma być zniesienie składki zdrowotnej opłacanej w ramach ryczałtu. Obecnie osoby prowadzące działalność opłacają składkę w stałej, zryczałtowanej formie, którą częściowo można odliczyć od podatku. Najprawdopodobniej począwszy od stycznia 2022 roku, takiej możliwości już nie będzie. Składka zdrowotna będzie zależała od osiągniętego w danym okresie dochodu. Tym samym co miesiąc składka będzie płacona w różnej wysokości. Dodatkowo nie będzie można żadnej jej części odliczyć od podatku. Zmiany obecnie zawarte w przepisach mówią, że:

 • dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym (19%) składka ma wynieść 4,90%;
 • dla podatników opodatkowanych wg skali podatkowej składka ma wynieść 9,00%;
 • dla osób rozliczających się ryczałtem składka ma wynieść również 9,00%, przy czym podstawą opodatkowania będzie przychód wg poniższych progów:
  • do 60 tys. zł wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • do 300 tys. zł wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • powyżej 300 tys. zł wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia.
 • dla osób opodatkowanych na zasadach karty podatkowej składka wyniesie 9,00% liczone od wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • dla osób, które będą osiągać stratę podatkową, składka zdrowotna będzie liczona w wysokości 9,00% od wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • wprowadza się składkę zdrowotną dla członków zarządów oraz prokurentów wynagradzanych na podstawie uchwały o powołaniu (obecnie składka nie występuje);
 • osoby nieosiągające dochodów z działalności gospodarczej (np. wspólnicy spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych) zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9,00% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Aby sprostać wyliczeniom składek, Rząd wprowadzi zmianę terminu regulowania składki i zostanie ona przesunięta z 10-go na 20 -ty dzień kolejnego miesiąca.

Amortyzacja oraz leasing w „Polskim Ładzie”

Drugą ważną zmianą jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowania amortyzacji majątku, który został nabyty do majątku prywatnego a dopiero po pewnym czasie wprowadzony do JDG. W tym przypadku wartość początkowa takiego środka trwałego będzie musiała zostać określona wg cen zakupu lub cen rynkowych (w zależności od tego, która z nich jest niższa). Spowoduje to mniejsze kwoty amortyzacji, a co za tym idzie wyższą podstawę opodatkowana. Zmiana ta w obecnych propozycjach na zagwarantowane vacatio legis do dnia 01.01.2023 roku.

Kolejną zmianą jest wydłużenie okresu, w którym można dokonać sprzedaży leasingowanego majątku ruchomego firmy. Obecnie gdy leasingobiorca wykupi taki składnik do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany do przychodów z działalności gospodarczej, pod warunkiem dokonania sprzedaży po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia. W proponowanych przepisach ten okres ma zostać wydłużony do 6 lat. Wcześniejsza sprzedaż będzie powodowała powstanie przychodu z JDG.

Najem nieruchomości mieszkalnych

Bardzo ważna zmiana dotknie osoby prowadzące działalność w zakresie wynajmowania nieruchomości mieszkalnych. Od 2022 roku działalność taka będzie musiała być opodatkowana tylko i wyłącznie na zasadach ryczałtu. Oznacza to, że podatek będzie płacony od całości osiągniętego dochodu bez możliwości uwzględniania kosztów prowadzenia JDG. Nieruchomości takie nie będą mogły zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych, więc nie będzie również możliwości zastosowania amortyzacji.

Pozostałe zmiany, jakie zakłada pakiet „Polski Ład”

Poza powyższymi niekorzystnymi zmianami pojawiły się również propozycje tzw. pozytywne takiej jak:

 • ulga na powrót – dla osób będących zagranicznymi rezydentami podatkowymi przez okres co najmniej trzech lat, które zdecydują się na przeniesienie swojego miejsca zamieszkania do Polski i nabycie statusu polskiego rezydenta podatkowego, będą miały możliwość stosowania nowej ulgi podatkowej przez cztery lata;
 • ryczałt dla rezydentów zagranicznych przenoszących rezydencję do Polski – dla osób będących zagranicznymi rezydentami podatkowymi przez okres co najmniej pięciu z sześciu lat poprzedzających rok nabycia statusu polskiego rezydenta podatkowego, które zdecydują się na przeniesienie swojego miejsca zamieszkania do Polski, uzyskają możliwość stosowania ryczałtu od przychodów zagranicznych przez okres dziesięciu lat podatkowych;
 • abolicja podatkowa – związana głównie z wcześniejszym nieujawnieniem dochodów, przeniesieniem kapitału poza terytorium RP, stosowaniem w sposób niezgodny umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy nierzeczywistą rezydencją podatkową. Takie osoby oraz podatnicy podatku CIT nie będą musiały opodatkowywać ujawnionego przychodu/majątku pod warunkiem uiszczenia opłaty oraz złożenia wniosku w okresie 01.07.2022 – 31.12.2022.

Dodatkowo proponuje się zmiany w zakresie stawek podatku ryczałtowego:

 • dla osób świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej – stawka ryczałtu ma wynieść 14%;
 • dla osób świadczących usługi w obszarze IT – stawka ryczałtu ma wynieść 12%.

Opisane powyżej zmiany nadal nie zostały zakończone i są na etapie procedowania w Senacie. Oznacza to, że niektóre zapisy mogą się w znaczący sposób zmienić, dlatego zachęcamy do bieżącego zaglądania na naszą stronę www.br-progres.pl, gdzie będziemy aktualizować informacje w tym zakresie. Ostateczny kształt przepisów musi zostać podpisany przez Prezydenta do 30 listopada, aby mógł wejść w życie z dniem 01.01.2022 roku.

Komentarze są wyłączone.